NẠP THẺ CÀO

Lưu ý! sai mệnh giá mất thẻ. Thẻ lúc nhanh chậm có thẻ do mạng. Đợi xứ lý xong nạp tiếp!